แผนผังความคิดก่อนเป็นเกม

     หลังจากกำหนดหัวข้อเรียบร้อยแล้ว เราต้องออกแบบและวางแผนการสร้างชิ้นงาน เป็นขั้นตอนในการระดมความคิดเพื่อออกแบบแนวทางในการจัดทำชิ้นงานและวางแผนขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อให้บรรลุตามหัวข้อที่กำหนดไว้
ตัวอย่าง การออกแบบเกม Spong
1. ศึกษาองค์ประกอบของเกม ตัวอย่าง "เกม Spong"
2. วิธีการเล่นเกม ผู้เล่นจะต้องลากเมาส์ควบคุมตัวฟองน้ำให้เคลื่อนที่ไปเก็บขยะ
3. กติกาของเกม การเก็บขยะ คือ เลื่อนตัวฟองน้ำให้สัมผัสกับขยะแล้วคลิกเมาส์
4. เกณฑ์การให้คะแนน 
5. ออกแบบฉากและตัวละคร
เรามาทำใบงานกันเถอะ
Visitors: 70,274