กลุ่มบล็อก More Blocks

กลุ่มบล็อก More Blocks 
      เป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สร้างบล็อกเพิ่มเติมในรูปของฟังก์ชัน หรือเพิ่มบอร์ดขยายความสามารถในการตรวจสอบการรับรู้ บล็อกในกลุ่มบล็อก More Blocks มีดังนี้
บล็อก ตัวละคร เวที ความหมาย
     สร้างเพิ่มเติมในรูปของฟังก์ชัน
    เพิ่มบอร์ดขยายความสามารถในการตรวจสอบการรับรู้
Visitors: 70,274