กลุ่มบล็อก Operators

กลุ่มบล็อก Operators 
      มีบล็อกคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆ ทั้งด้านคำนวณ เปรียบเทียบ และตรรกะ สำหรับใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไข บล็อกในกลุ่มบล็อก Operators มีดังนี้
บล็อก ตัวละคร เวที ความหมาย
    ตัวดำเนินการบวก
    ตัวดำเนินการลบ
    ตัวดำเนินการคูณ
    ตัวดำเนินการหาร
     สุ่มเลขจำนวนเต็มในช่วงที่ระบุ
   

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ให้ค่าเป็นจริง ถ้าค่าแรก

น้อยกว่าค่าหลัง

     

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ให้ค่าเป็นจริง ถ้าค่า

ทั้งสองเท่ากัน

   

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ให้ค่าเป็นจริง ถ้าค่าแรก

มากกว่าค่าหลัง

     ตัวดำเนินการทางตรรกะ "และ" (and)
    ตัวดำเนินการทางตรรกะ "หรือ" (or)
    ตัวดำเนินการทางตรรกะ "นิเสธ" (not)
    

ให้ค่าของการเชื่อมข้อความสองข้อความเข้าด้วยกัน

โดยข้อความที่กำหนดอาจอยู่ในรูปของตัวแปรก็ได้

    ให้ค่าอักขระจากข้อความ ณ ตำแหน่งที่ระบุ
    ให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนด
     ตัวดำเนินการหารเอาเศษ (modulo)
     ปัดเศษค่าตัวเลข ให้เป็นจำนวนเต็ม
     

หาค่าฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของตัวเลขที่กำหนด โดยฟังก์ชัน

ที่มีให้เลือก ได้แก่ abs, sqrt, sin, cos, tan, asin, acos,

atan, ln, log,e^ และ 10^

Visitors: 70,272