กลุ่มบล็อก Sensing

กลุ่มบล็อก Sensing 
      มีบล็อกคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบการรับรู้ต่างๆ เช่น การสัมผัส เสียง ระยะเวลา บล็อกในกลุ่มบล็อก Sensing มีดังนี้
บล็อก ตัวละคร เวที ความหมาย
                            

ตรวจสอบว่าตัวละครนั้นสัมผัสกับ ตัวชี้เมาส์ ขอบเวที

หรือตัวละครอื่นหรือไม่

    ตรวจสอบว่าตัวละครนั้นสัมผัสกับสีที่กำหนดหรือไม่
   

ตรวจสอบว่าสีที่กำหนดของตัวละคร สัมผัสกับสีที่ต้องการหรือไม่

      ระยะทางระหว่างตัวชี้เมาส์ถึงตัวละคร

           
    ถามคำถามที่กำหนด แล้วรอคำตอบ
 
 

 

คำรอบที่ผู้ใช้กรอก จากคำถาม ask (สามารถคลิกที่

ช่องเพื่อแสดงค่าคำตอบบนเวที)

    ตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ด
    ตรวจสอบเมาส์ว่าถูกคลิกหรือไม่

  
  ตำแหน่งตัวชี้เมาส์ตามแนวแกน x
     ตำแหน่งตัวชี้เมาส์ตามแนวแกน y
 
 

 

ระดับความดังของเสียงที่รับได้จากไมโครโฟน มีค่าในช่วง 1 ถึง 100 (สามารถคลิกที่ช่องเพื่อให้แสดงค่าระดับของเสียงบนเวที)


                 
   

กำหนดให้ตรวจจับความเคลื่อนไหว (motion) หรือทิศทาง

(direction) ของภาพที่จับได้จากกล้องวิดีโอ โดยสามารถ

เลือกขนาดของพื้นที่ตรวจจับว่าจะให้เป็นพื้นที่ที่มีขอบเขต

เท่ากับขอบเขตของตัวละคร (this sprite) ที่สคริปต์นี้

รันอยู่หรือเป็นพื้นที่ของทั้งเวที (Stage)

   

ควบคุมการทำงานของกล้องวิดีโอ โดย

- on เป็นการเปิดการทำงาน

- off เป็นการปิดการทำงาน

- on-flipped เป็นการเปิดการทำงานจับภาพแบบกลับด้าน

   

กำหนดความโปร่งใสของภาพที่กล้องวิดีโอจับได้ โดย

0% เป็นภาพทึบและ 100% เป็นภาพโปร่งใส (ไม่เห็นภาพ

เลย)

    แสดงเวลาเป็นวินาทีบนเวที
    กำหนดเวลาของตัวนับให้กลับไปเริ่มที่ 0
   

ข้อมูลตัวละคร เช่น ตำแหน่งตามแนวแกน x, ตำแหน่งตาม

แนวแกน y, มุม, ลำดับชุดตัวละคร, ขนาด, ระดับความดัง

ของเสียง

   

แสดงเวลาปัจจุบันบนเวทีในหน่วยต่างๆ ดังนี้

- year บอกปี

- month บอกเดือน

- date บอกวันที่

- day of week บอกวันในอาทิตย์(1=อาทิตย์, 2=จันทร์, ...)

- hour บอกชั่วโมง

- minute บอกนาที

- second บอกวินาที

    ค่าของจำนวนวันนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ.2000
        

ชื่อผู้ใช้ที่กำลังใช้งานสคริปต์นี้อยู่ (กรณีใช้ Scratch online

เท่านั้น)

Visitors: 70,274