กลุ่มบล็อก Events

กลุ่มบล็อก Events 
      มีบล็อกคำสั่งที่ใช้จัดการเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่สคริปต์กำลังทำงานรวมถึงการเริ่มทำ และการหยุดทำงานของสคริปต์ด้วย บล็อกในกลุ่มบล็อก Events มีดังนี้
บล็อก ตัวละคร เวที ความหมาย
   

เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจาก

บล็อกนี้เมื่อคลิกที่ 

   

เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจาก

บล็อกนี้ เมื่อแป้นที่ระบุถูกกด

   

เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจาก

บล็อกนี้ เมื่อตัวละครนี้ถูกคลิก

   

เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจาก

บล็อกนี้ เมื่อพื้นหลังของเวทีที่ระบุถูกคลิก

   

เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจาก

บล็อกนี่้ เมื่อค่าที่ระบุเป็นไปตามเงื่อนไขที่

กำหนด โดยสามารถเลือกค่าได้จาก

lousness, time หรือ video motion

   

เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจาก

บล็อกนี้ เมื่อได้รับสารที่ระบุ

   

กระจายสาร (ตามชื่อสารที่เลือก) ไปยังทุก

ตัวละครและเวที

   

กระจายสารออกไป ผู้ส่งจะหยุดและทำคำสั่ง

ถัดไปก็ต่อเมื่อผู้รับสาร (ตัวละครหรือเวที)

ทุกตัวทำงานตามบล็อกคำสั่งของตนเองจน

เสร็จสิ้น

Visitors: 70,273