กลุ่มบล็อก Data

กลุ่มบล๊อก Data 
      มีบล็อกคำสั่งที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ กับตัวแปร ทั้งตัวแปรเดี่ยว (variable) และรายการ (list) เมื่อเริ่มต้นจะมีเพียงแค่ปุ่มสำหรับใช้สร้างตัวแปร หรือรายการเท่านั้น หลังจากสร้างตัวแปรหรือรายการแล้ว บล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องจึงจะปรากฎให้ใช้งานได้ บล็อกในกลุ่มบล็อก Data มีดังนี้
บล็อก ตัวละคร เวที ความหมาย
    สร้างตัวแปรใหม่
   

แสดงชื่อและค่าของตัวแปรบนเวที ตัวอย่าง

ตัวแปรชื่อ 

    กำหนดค่าให้กับตัวแปร
    เพิ่มค่าของตัวแปรที่กำหนดขึ้นจากค่าเดิมอีก 1
    สั่งให้แสดงชื่อและค่าของตัวแปรบนเวที
    สั่งให้ซ่อนชื่อและค่าของตัวแปรบนเวที
   

เปลี่ยนชื่อตัวแปร ลบตัวแปร และขอความช่วยเหลือ

สามารถทำได้โดยคลิกเมาส์ขวาที่บล็อกชื่อตัวแปร 

แล้วเลือก rename variable, delete

variable หรือ help ตามลำดับ

    สร้างรายการใหม่
   

แสดงชื่อและค่าของรายการบนเวที ตัวอย่างรายการชื่อ 

    

เพิ่มข้อมูล (item) เข้าไปต่อท้ายข้อมูลตัวสุดท้าย

ในรายการ

   

ลบข้อมูลลำดับที่ระบุออกจากรายการ โดยข้อมูล

ทุกตัวตั้งแต่ละดับที่ถูกลบจะถูกเลื่อนไปหนึ่งตำแหน่ง

   

แทรกข้อมูลเข้าไปที่ตำแหน่งที่ระบุในรายการ โดย

ข้อมูลทุกตัวตั้งแต่ละดับที่ถูกแทรก จะถูกเลื่อนไป

หนึ่งตำแหน่ง

   

นำข้อมูลใหม่ ไปแทนที่ข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งที่ระบุใน

รายการโดยข้อมูลเดิมจะสูญหายไป

    ให้ค่าข้อมูลในตำแหน่งที่ระบุของรายการ
    แสดงจำนวนข้อมูลที่มีในรายการ
   

เงื่อนไขในการตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ระบุ ถูกเก็บอยู่ใน

รายการหรือไม่ ถ้ามีจะให้ค่าเป็นจริง ถ้าไม่มีจะให้ค่า

เป็นเท็จ

    สั่งให้แสดงชื่อและค่าของรายการบนเวที
    สั่งให้ซ่อนชื่อและค่าของรายการบนเวที
   

ลบรายการและลบบล็อกคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

รายการโดยคลิกเมาส์ขวาที่บล็อกชื่อรายการ

แล้วเลือก delete list หรือขอความช่วยเหลือ 

 
Visitors: 70,274