กลุ่มบล็อก Sound

กลุ่มบล็อก Sound 
     ทำงานเกี่ยวกับการแสดงเสียงต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเสียงจากไฟล์ที่มีอยู่ หรือไฟล์เสียงที่บันทึกโดยเครื่องบันทึกเสียง (Sound Recorder) ซึ่งอยู่ในโปรแกรม Scratch ไฟล์เสียงจะมีส่วนขยายเป็น .wav หรือ .mp3 นอกจากนี้ ยังมีบล็อกที่สามารถกำหนดเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ได้ บล็อกในกลุ่มบล็อก Sound มีดังนี้
 
บล็อก ตัวละคร      เวที   ความหมาย
     เริ่มเล่นเสียงที่ระบุ แล้วทำคำสั่งถัดไปทันที
   

 เริ่มเล่นเสียงที่ระบุ จนกระทั่งจบแล้วจึงทำคำสั่ง

ถัดไป

     หยุดเสียงทั้งหมดที่กำลังเล่นอยู่

                    
    

 เล่นเสียงเครื่องตี โดยมีประเภทของเครื่องตีชนิด

ต่างๆ ให้เลือกได้จำนวน 18 ชนิด รวมทั้งกำหนด

จังหวะในการเล่นแต่ละครั้งได้

     หยุดพักเสียง ตามจังหวะที่กำหนด
   

 เล่นเสียงโน๊ตดนตรี(โด เร มี ...) มีค่าให้เลือกได้

25 เสียง(48-72) และกำหนดจังหวะในการเล่น

เสียงได้

   

 กำหนดชนิดของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ

โดยสามารถเลือกชนิดของเครื่องดนตรีได้ 21 ชนิด

     เพิ่มหรือลดระดับความดังของเสียง
     กำหนดความดังของเสียงเป็นเปอร์เซ็นต์
   

 แสดงความดังของเสียง ถ้าต้องการให้แสดงค่า

ความดังของเสียง ให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมจะปรากฏ

เครื่องหมายถูก

     เพิ่มหรือลดจังหวะของเสียง
     กำหนดจังหวะความเร็วของเสียงต่อนาที
   

 แสดงจังหวะความเร็วของเสียงถ้าต้องการให้แสดงค่าจังหวะความเร็วของเสียง ให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมจะปรากกฏ

เครื่องหมายถุก 

Visitors: 70,274