กลุ่มบล็อก Looks

 
กลุ่มบล็อก Looks 
     ใช้สำหรับการเขียนสคริปต์เพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีแสดงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวละครพูด เปลี่ยนชุดตัวละคร เปลี่ยนขนาดตัวละคร เปลี่ยนพื้นหลัง บล็อกในกลุ่มบล็อก Looksมีดังนี้
บล็อก ตัวละคร

เวที

ความหมาย
   

แสดงคำพูดตามเวลาที่กำหนด

ตัวอย่าง แสดงคำพูด Hello! เป็นเวลา 2 วินาที

 

แสดงคำพูดค้างไว้จนกว่าจะกำหนดให้แสดงคำพูดอื่น

ตัวอย่าง แสดงคำพูด Hello!  ค้างไว้

 

แสดงความคิดตามเวลาที่กำหนด

ตัวอย่าง แสดงความคิด Hmm... เป็นเวลา 2 วินาที

        

แสดงความคิดค้างไว้จนกว่าจะกำหนดให้แสดงความคิด 

อื่น ตัวอย่าง แสดงความคิด Hmm... 

  แสดงตัวละคร                           
  ซ่อนตัวละคร
 

สลับชุดตัวละคร

ตัวอย่าง สลับชุดตัวละครเป็นชุด costume2

เปลี่ยนชุดตัวละครเป็นชุดถัดไปที่มีอยู่ในรายการ
   

สลับพื้นหลังของเวที

ตัวอย่าง สลับภาพพื้นหลังของเวทีเป็นภาพ backdrop1

   

เปลี่ยนเทคนิคการแสดงภาพตัวละคร โดยเลือกเทีนิคพิเศษ

จากเครื่องหมาย    ตัวอย่าง เทคนิค color และตั้ง

ปริมาณการใช้เป็น 25

  

ตั้งค่าการแสดงภาพตัวละครตามที่กำหนด

ตัวอย่าง ตั้งค่าเทคนิค color ให้เป็น 0 (สีเดิม)

ล้างค่าเทคนิคการแสดงภาพตัวละครที่กำหนด
 

เปลี่ยนขนาดตัวละครตามที่กำหนด ถ้าค่า + จะเป็นการ

เพิ่มขนาด ค่า - เป็นการลดขนาด ตัวอย่าง เพิ่มขนาดตัวละคร 10%

 

กำหนดขนาดตัวละครเป็น % 

ตัวอย่าง กำหนดขนาดตัวละครเป็น 100% (ขนาดจริง)

  นำตัวละครไปไว้ด้านหน้าสุด
 

ย้ายตัวละครไปไว้ด้านหลังตามจำนวนเลเยอร์(ชั้น) ที่

กำหนดตัวอย่าง ย้ายตัวละครไปไว้ด้านหลัง 1 เลเยอร์

 

แสดงเลขชุดตัวละคร

ถ้าต้องการให้แสดงเลขชุดตัวละคร ให้คลิกที่่องสี่เหลี่ยมจะ

ปรากฎเครื่องหมายถูก  ซึ่งแสดงเลขชุด

ตัวละครบนเวที

 

แสดงชื่อภาพพื้นหลังเวทีถ้าต้องการให้แสดงชื่อภาพพื้นหลัง

เวที ให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม

จะปรากฎเครื่องหมายถูก 

       

แสดงขนาดตัวละครถ้าต้องการให้แสดงค่าขนาดตัวละคร

บนเวที ให้คลิกที่ช่อง

สี่เหลี่ยมจะปรากฎเครื่องหมายถูก         

Visitors: 68,572