การพัฒนาเกมสร้างสรรค์

เรียนเล่นอย่างไรให้เป็นเกมสร้างสรรค์

     การสร้างชิ้นงานเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องลงมือสร้างชิ้นงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้
ซึ่งผู้เรียนต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงาน มีการวางแผนโดยแบ่งกิจกรรมการสร้างชิ้นงานออกเป็น
ขั้นตอนกำหนดเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้สร้างชิ้นงานมีแนวทางในการปฏิบัติและติดตามการทำชิ้นงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างชิ้นงานประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 6
ขั้นตอน ดังนี้

  
 

เรามาทำใบงานกันเถอะ
Visitors: 70,274