เรื่องของคะแนน

     ตัวแปร (variable) คือชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูล และเรียกใช้ในการทำงานต่างๆ

     การเรียกใช้ตัวแปรในกลุ่มบล็อก  จะต้องสร้างขึ้นเอง โดยคลิก   จากนั้นตั้งชื่อตัวแปร โดยควรใช้ชื่อที่มีความหมายที่สอดคล้องกับข้อมูล เช่น Name ใช้สำหรับเก็บค่า ชื่อ, Score ใช้สำหรับเก็บค่าคะแนน และ Count ใช้สำหรับการนับค่า
เมื่อสร้างตัวแปร Count เสร็จแล้วจะมีบล็อกเกิดขึ้นมาอีก 5 บล็อก คือ
บล็อก คำอธิบาย

 แสดงค่าตัวแปร ที่เวที

 ซ่อนค่าตัวแปร ที่เวที

                        

 กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร Count ให้มีค่าเป็น -5 กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร Count ให้มีค่าเป็น 8

   เปลี่ยนค่าตัวแปร Count เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 หน่วย
 เปลี่ยนค่าตัวแปร Count ลดลงครั้งละ 3 หน่วย
  แสดงตัวแปร Count และข้อมูล 
ซ่อนตัวแปร Count และข้อมูล 
รูปแบบการแสดงข้อมูลตัวแปรบนเวทีมี 3 แบบดังนี้
รูปแบบ คำอธิบาย การแสดงบนเวที
1. normal readout แบบเริ่มต้น
2. large readout แบบขนาดใหญ่
3. slider แบบแถบเลื่อนโดยสามารถกำหนดค่า
ต่ำสุดและสูงสุดของแถบเลื่อนได้
กำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลตัวแปรทำได้โดย คลิกขวาที่ตัวแปรบนเวที จากนั้นให้เลือกรูปแบบที่ต้องการ
หากต้องการซ่อนการแสดงข้อมูลตัวแปรบนเวทีให้คลิกขวาที่ตัวแปรบนเวที จากนั้นให้เลือก hide
ตัวแปรบนเวทีจะถูกซ่อน และเครื่องหมายถูก หน้าชื่อตัวแปรก็จะหายไป 
 
ตัวอย่าง เปิดโปรเจกต์ "Spong Mouse.sb2"
     เพิ่มสคริปต์ให้กับตัวละครขยะ เลือกกลุ่มบล็อก  
และสร้างตัวแปร  โดยสร้างตัวแปร  เพื่อนับจำนวนขยะที่ถูกเก็บ
แล้วคลิก  สังเกตผลลัพธ์
 
 
  • กำหนดเรื่องราวให้ฟองน้ำ จะต้องเคลื่อนที่ไปเก็บขยะ ที่สุ่มเกิดบนพื้นหญ้า ผู้เล่นจะต้องใช้เมาส์ ควบคุมทิศทางฟองน้ำให้เคลื่อนที่ไปเก็บขยะกระป๋องให้ได้ 1 ชิ้น คิดเป็น 1 คะแนน
     บันทึกโปรเจกต์ชื่อ "Spong Score.sb2"

 


วิดีโอตัวอย่าง เรื่องของคะแนน
เรามาทำใบงานกันเถอะ
Visitors: 70,274