เริ่มร่างสร้างนิทาน

การเขียนแผนผังความคิดและการเขียนสตอรีบอร์ด

การเขียนแผนผังความคิด หรือแผนที่ความคิด (Mind Map)
      คือ การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษโดยการใช้ภาพ สี เส้นและการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัดๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกันก็เป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอก เช่น ตัวละคร คำบรรยาย รายละเอียด ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองเชื่อมโยงข้อมูลหรือความคิดต่างๆ เข้าหากันได้รวดเร็วใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การเขียนแผนผังความคิด มีเทคนิคการคิดคือ นำประเด็นใหญ่ๆ มาเป็นหลัก แล้วต่อด้วยประเด็นรองในชั้นถัดไป
ตัวอย่างการสร้าง Mind Map
การเขียน Storyboard
      สตอรีบอร์ด (Storyboard) คือ การสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยเฉพาะการสร้างภาพเคลื่อนไหว รายละเอียดที่ควรมีในสตอรีบอร์ด ได้แก่ คำอธิบายแต่ละสื่อที่ใช้ (ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ) เป็นต้น
ตัวอย่างการเขียนสตอรีบอร์ด (Storyboard) แบบภาพรวม

เรามาทำใบงานกันเถอะ
Visitors: 70,274