มารู้จักเงื่อนไขกันเถอะ

การทำงานแบบมีเงื่อนไข (Condition)
      เงื่อนไขใช้ในการควบคุมทิศทางการทำงาน เพื่อตัดสินใจในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง บล็อกเงื่อนไขมี 2 แบบ ดังนี้
บล็อก ความหมาย ตัวอย่าง

ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า

เงื่อนไขหลัง if  เป็น

จริง จึงจะทำคำสั่งภายในบล็อก if

ถ้า ตำแหน่งตัวละครบนเวที อยู่แนวแกน x=0 แล้ว

     จะเล่นเสียงแมว

ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า

เงื่อนไขหลัง if  เป็น

จริง จะทำคำสั่งภายใน

บล็อก if แต่ถ้าเงื่อนไขเป็น

เท็จ จะทำคำสั่งภายใน

บล็อก else

ถ้า ความดังของเสียงเท่ากับ 100% แล้ว

     จะเล่นเสียงแมว

มิฉะนั้น จะเล่นเสียงนก

การวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข (Loop)
     การทำงานแบบวนซ้ำโดยมีเงื่อนไข ใช้ในการควบคุมการทำงานซ้ำ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำงานทุกรอบ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การทำซ็ำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง (forever) และ การทำซ้ำจะทำซ้ำจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริง (repeat until)

บล็อก

ความหมาย ตัวอย่าง

ทำคำสั่งภายในบล็อก

ซ้ำไปเรื่อยๆ 

เดินไปข้างหน้าทีละ 10 หน่วย

ทำคำสั่งภายในบล็อก

ซ้ำไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง

เงื่อนไขหลัง until  

เป็นจริง

เดินไปข้างหน้าทีละ 10 หน่วยจนกว่าจะมีการ

กดแป้น Space Bar

นอกจากนี้ ยังมีบล็อกที่เป็นคำสั่งใช้งานเฉพาะ โดยมีการตรวจสอบเงื่อนไข เช่น บล็อก wait until
บล็อก ความหมาย ตัวอย่าง

หยุดรอเวลา จนกระทั่ง

เงื่อนไขหลัง until 

เป็นจริง จึงจะทำคำสั่ง

ต่อไป

หยุดรอเวลา จนกว่าขนาดของตัวละครจะเท่ากับ

50% แล้วทำคำสั่งต่อไป


 
วิดีโอตัวอย่าง เงื่อนไขและตัวแปร

เรามาทำใบงานกันเถอะ 

Visitors: 70,274