ตัวดำเนินการ

     กลุ่มบล็อก Operators มีบล็อกคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆ ทั้งด้านคำนวณ เปรียบเทียบและตรรกะ สำหรับใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไข

     ในการคำนวณใดๆ จะต้องมีการระบุตัวดำเนินการ (Operator) เพื่อสั่งให้คำนวณ เปรียบเทียบ
จะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วย ช่องกำหนดค่า ตัวดำเนินการหรือคำสั่ง ซึ่งช่องกำหนดค่าสามารถใส่ตัวเลข อักขระ หรือลากบล็อกอื่นๆ มาวางบนบล็อกก็ได้ 

      ในการคำนวณใดๆ จะต้องมีการระบุตัวดำเนินการ (Operator) เพื่อสั่งให้คำนวณ เปรียบเทียบ
ในโปรแกรม Scratch มีกลุ่มบล็อก Operators ให้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยบล็อกที่ใช้ในการคำนวณพื้นฐาน การเปรียบเทียบ ตรรกะ และฟังก์ชันในการทำงานต่างๆ ในบล็อก Operators จะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วย ช่องกำหนดค่า ตัวดำเนินการหรือคำสั่ง ซึ่งช่องกำหนดค่า สามารถใส่ตัวเลข อักขระ หรือลากบล็อกอื่นๆ มาวางบนบล็อกก็ได้ โดยช่องกำหนดค่ามีดังนี้

ช่องสี่เหลี่ยมมุมนรับค่าเป็นตัวเลขและรับบล็อกสี่เหลี่ยมมุมมน
ช่องหกเหลี่ยมรับได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงหรือเท็จจากบล็อกหกเหลี่ยมเท่านั้น
ช่องสี่เหลี่ยมรับข้อมูลที่เป็นอักขระ ซึ่งถ้าใส่ตัวเลขในช่องนี้จะถือว่าตัวเลขนั้นเป็นอักขระ นอกจากนี้ยังรับบล็อกสี่เหลี่ยมมุมมนและบล็อกหกเหลี่ยมได้ด้วย
1. บล็อก Operators คำนวณพื้นฐาน
      ภายในบล็อก Operators คำนวณพื้นฐาน มีตัวดำเนินการต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณ เช่น บวก ลบ คุณ หาร
มอดูลัล ตัวอย่างการใช้งาน เช่น
บล็อก ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน ผลลัพธ์
บวก 9
ลบ 5
คูณ 14
หาร 3.5
มอดูลัส 1

หมายเหตุ มอดูลัส คือ การหาเศษที่เหลือที่น้อยที่สุดจากการหารและไม่ใช่จำนวนลบ เช่น 5 mod 2 

                (5 หาร 2 = 2 เหลือเศษ 1 ) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ  1

      ในกรณีที่ต้องการใช้ตัวดำเนินการมากกว่าหนึ่งตัว สามารถทำได้โดยนำบล็อกที่ต้องการมาวางไว้บนบล็อก Operators ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 1+(2*3)

      ลำดับการคำนวณคือ

      1) คำนวณค่าในวงเล็บก่อน โดยนำ  2 มาคุณกับ 3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6
      2) นำผลลัพธ์ที่ได้ข้อ 1) มาบวกกับ 1 จะได้ 6+1 = 7
ในโปรแกรม Scratch สามารถทำได้ดังนี้

1) ลากบล็อกบวกมาวาง

2) พิมพ์เลข 1 ลงในช่องกำหนดค่าด้านซ้าย
3) ลากบล็อกคูรซ้อนอยู่ในบล็อกบวก
4) จะได้บล็อกคูณซ้อนอยู่ในบล็อกบวก
5) พิมพ์เลข 2 และ 3 ลงในช่องกำหนดค่าของบล็อกคูณ

หมายเหตุ การคำนวณค่าในบล็อกจะคำนวณในบล็อกนั้นๆ ก่อน เหมือนกับการคำนวณในวงเล็บก่อน แล้วจึงคำนวณส่วนที่เหลือภายหลัง เช่น (3*5)-(4/2) = 15-2

                                                      = 13

ตัวอย่างที่ 2 (3*5)-(4/2) สามารถกำหนดในโปรแกรม Scratch ได้ดังนี้
1) ลากบล็อกลบมาวาง

2) ลากบล็อกคูณมาวางในช่องกำหนดค่าด้านซ้ายของบล็อกลบจะได้บล็อกคูณซ้อน

อยู่ในบล็อกลบ

 
3) พิมพ์เลข 3 และ 5 ลงในช่องกำหนดค่า ตามลำดับ  

 4) ลากบล็อกหาร มาวาในช่องกำหนดค่าด้านขวาของบล็อกลบ จะได้บล็อกหารซ้อน

อยู่ในบล็อกลบ

 
 5) พิมพ์ 4 และ 2 ลงในช่องกำหนดค่าตามลำดับ  
2. บล็อก Operators เปรียบเทียบ
      การใช้บล็อก Operators เปรียบเทียบ สามารถใส่ค่าหรือลากบล็อกที่ต้องการเปรียบเทียบลงในช่องกำหนดค่า ผลลัพธ์จากการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบจะได้ค่าเป็นจริงหรือเท็จ ตัวอย่าง เช่น
บล็อก ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน ผลลัพธ์
น้อยกว่า เท็จ
มากกว่า จริง
เท่ากัน เท็จ
3. บล็อก Operators ฟังก์ชัน
      บล็อก Operators ฟังก์ชัน มีบล็อกที่จัดการตัวอักษรและข้อความ และบล็อกที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่าง เช่น
บล็อก ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน ผลลัพธ์

เชื่อมข้อความในช่อง

กำหนดค่าที่ 1 และ 2

Hello Joy

เลือกอักขระในลำดับที่

ระบุจากค่าที่กำหนด

m
นับจำนวน อัขระ 8
ปัดเศษ 6
4
สุ่มตัวเลข

ตัวเลขที่สุ่มได้มีค่า

ตั้งแต่ 1 ถึง 10

ฟังก์ชันทาง

คณิตศาสตร์

เช่น 

รากที่สองของ 25

คือ 5

 

เรามาทำใบงานกันเถอะ

Visitors: 70,274