เรียนเล่นจนเป็นเกม

ลำดับ

เรื่อง

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เวลาเรียน

1

องค์ประกอบและประเภทของเกม

สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

องค์ประกอบและประเภทของเกม

สามารถอธิบายองค์ประกอบและประเภทของเกมได้

2

2

แผนผังความคิดก่อนเป็นเกม

สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

 

1. การเขียนแผนผังความคิด

2.การออกแบบเกมและวางแผนพัฒนาเกมสร้างสรรค์

1. เข้าใจการเขียนแผนผังความคิด

2. เข้าใจการออกแบบเกมและวางแผนพัฒนาเกมสร้างสรรค์ได้

2

3

ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยเมาส์

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2. ใช้โครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ

การเขียนสคริปต์ควบคุมตัวละคร การเคลื่อนที่

การหมุนผ่านเมาส์

  

อธิบายการเขียนสคริปต์ควบคุมตัวละคร การเคลื่อนที่ การหมุนผ่านเมาส์

2

4

เรื่องของคะแนน

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2. กำหนดและใช้งาน

ตัวแปร

 

1. การเขียนสคริปต์ด้วยกลุ่มบล็อก Data

2. การสร้างและใช้ตัวแปร

3. การใช้บล็อก random

1. เขียนสคริปต์ด้วยกลุ่มบล็อก Data

2. สร้างและใช้ตัวแปรในการเขียนสคริปต์

3. เขียนสคริปต์โดยใช้บล็อก random

2

5

กำหนดเวลาให้กับเกม

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2. กำหนดและใช้งานตัวแปร

3. ใช้โครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และ

วนซ้ำ

1. การใช้กลุ่มบล็อก Data

2. การใช้บล็อก time และ reset timer

3. การเขียนสคริปต์สั่งงานแบบมีเงื่อนไข

1. อธิบายการใช้กลุ่มบล็อก Data

2. อธิบายการใช้บล็อก time และ reset timer

3. อธิบายการเขียนสคริปต์สั่งงานแบบมีเงื่อนไข

2

6

ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยคีย์บอร์ด

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2. กำหนดและใช้งานตัวแปร

3. ใช้โครงสร้างแบบลำดับเงื่อนไข และวนซ้ำ

1. การควบคุม การเคลื่อนที่ การหมุน การยิงของตัวละคร

2. การโต้ตอบระหว่างผู้เล่นเกมและเกมผ่านคีย์บอร์ด

1. เขียนสคริปต์ควบคุมตัวละคร การเคลื่อนที่ การหมุน ผ่านคีย์บอร์ด

1.2 การโต้ตอบระหว่างผู้เล่นเกมและเกมผ่านคีย์บอร์ด

 2

7

รายการข้อมูล

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2. กำหนดและใช้งานตัวแปร

 

1. การใช้งานรายการ (List)

2. การสร้างรายการ (List) เพื่อใช้สำหรับนำเข้าหรือเก็บข้อมูล

1. อธิบายการใช้งานรายการ (List)

2. สร้างรายการ (List) เพื่อใช้สำหรับนำเข้าหรือเก็บข้อมูล

 

8

การพัฒนาเกมสร้างสรรค์

สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

1. การออกแบบเกมและวางแผนพัฒนาเกมสร้างสรรค์

2. การเขียนสคริปต์เพื่อควบคุมตัวละคร ฉากและเหตุการณ์

3. การพัฒนาเกมให้เป็นไปตามวิธีการเล่น กติกา เกณฑ์การให้คะแนน

4. การตรวจสอบปรับปรุงผลงาน

1. สามารถอธิบายหลักการออกแบบเกมและวางแผนพัฒนาเกมสร้างสรรค์ได้

2. เขียนสคริปต์เพื่อควบคุมตัวละคร ฉากและเหตุการณ์ตามที่ออกแบบ

3. พัฒนาเกมให้เป็นไปตามวิธีการเล่น กติกา เกณฑ์การให้คะแนน

4. ตรวจสอบปรับปรุงผลงาน

 4

Visitors: 70,274