เล่านิทานผ่าน Scratch

ลำดับ

เรื่อง

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เวลา(ชั่วโมง)

1

เริ่มร่างสร้างนิทาน

 

สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์         

1. หลักการเขียนแผนผังความคิด

2. หลักการเขียนสตอรี่บอร์ด

3. การสร้างและนำเสนอชิ้นงานด้วยหลักการโปรแกรมซึ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

1. เขียนแผนผังความคิด

2. เขียนสตอรี่บอร์ด

3. สร้างและนำเสนอชิ้นงานอย่างมีจินตนาการและสร้างสรรค์

 

 

2

2

ตามรอยนิทาน

 

ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

การใช้บล็อก say

 

เขียนสคริปต์ด้วยบล็อก say

 

2

3

สร้างบทละครโต้ตอบ

 

ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

 

1. เขียนสคริปต์ให้ตัวละครสนทนากันด้วยบล็อก say, think, ask และ join

2. สร้างชิ้นงานจากการเขียนสคริปต์ให้ตัวละครสนทนากัน

1. สามารถเขียนสคริปต์ให้ตัวละครสนทนากันด้วยบล็อก say, think, ask และ  join ได้

2. สามารถสร้างชิ้นงานจากการเขียนสคริปต์ให้ตัวละครสนทนากันได้

2

4

กระจายสารและรับสาร

 

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2. สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

1. บล็อก broadcast และบล็อก broadcast and wait

2. บล็อก when I receive

 

1. เขียนสคริปต์ด้วยบล็อก broadcast, broadcast and wait

2. เขียนสคริปต์ด้วยบล็อก when I receive

 

 

 

2

5

สนทนาพาเพลิน

 

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2. สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

 

1. บล็อก ask และบล็อก join

2. บล็อก broadcast, broadcast and wait และบล็อก when I receive

3. การสร้างและใช้ตัวแปร

4. บล็อก show และ hide

1. สร้างชิ้นงานโดยใช้บล็อก ask

บล็อก join ในการเขียนสคริปต์

2. สร้างชิ้นงานโดยใช้บล็อก broadcast, broadcast and wait และบล็อก when I receive ในการเขียนสคริปต์

3. เขียนสคริปต์ด้วยบล็อก show และ hide

2

6

สร้างสรรค์นิทาน

 

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2. สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

การสร้างชิ้นงานด้วยการแก้ปัญหา

มีดังนี้

  - การวิเคราะห์สถานการณ์

  - การออกแบบและวางแผน

  - การดำเนินการ

  - การตรวจสอบการทำงานและผลลัพธ์

สามารถสร้างชิ้นงานเป็นนิทาน

เล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันได้

4

Visitors: 70,274