บรรณานุกรม

http://scratch.mit.edu/

แบบฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ สสวท.

เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch ของ สสวท.

Visitors: 70,269