ผู้จัดทำ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล : นางปัญจรัตน์ อันชูนิ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โรงเรียนบางระจันวิทยา
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประวัติการศึกษา  
ประถมศึกษา : โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
มัธยมศึกษา : โรงเรียนสิงห์บุรี
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ป.บัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการรับราชการ  
ปี 2550 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบางระจันวิทยา
ปี 2552 ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา
ปี 2556 ครู ชำนาญการ โรงเรียนบางระจันวิทยา
ปี 2562 ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางระจันวิทยา
ช่องทางการติดต่อ  
E-mail : krupunjarat@gmail.com
Visitors: 70,274