คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
วิชาเกมสร้างสรรค์ รหัส ง30208
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา 80 คาบ (4 คาบ/สัปดาห์) จำนวน 2 หน่วยกิต
     

     ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาหรือสร้างผลงานต่างๆ เช่น    การทำแอนิเมชั่น การจำลองทางวิทยาศาสตร์ เกม ดนตรี ศิลปะ และการสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์    หลักการโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม การใช้ชุดคาสั่งพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมด้วยโครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ การใช้งานตัวแปร ตัวดำเนินการ การออกแบบและสร้างชิ้นงาน
     สามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสร้างและนำเสนอชิ้นงาน    จากจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ


ผลการเรียนรู้
    1. อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์
    2. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
    3. กำหนดและใช้งานตัวแปร
    4. ใช้โครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ
    5. สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

Visitors: 70,274