พื้นหลังและตัวละคร

      การสร้างโปรเจกต์เพื่อให้มีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของเวทีได้หลายภาพ และการทำให้ตัวละครสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในทิศทางต่างๆ สามารถเขียนสคริปต์ให้ตัวละครหรือพื้นหลังแยกส่วนกัน เพื่อสั่งงานให้เกิดเหตุการณ์ที่ต่างกัน แต่แสดงผลการทำงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งบล็อกที่ใช้มีดังต่อไปนี้

บล็อกในกลุ่มบล็อก Looks ของเวทีเพื่อสลับพื้นหลัง 
สลับพื้นหลัง ตัวอย่าง สลับพื้นหลังเป็นพื้นหลัง backdrop1
สลับพื้นหลังเป็นพื้นหลังถัดไปที่มีอยู่ในรายการ

      การเคลื่อนที่ไปได้ในทิศทางต่างๆ ของตัวละครจะไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะการหันหน้าของตัวละคร ดังนั้นในการทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ นักเรียนควรทำความเข้าใจกับประเด็นนี้ เพื่อให้การแสดงผลการเคลื่อนที่ของตัวละครมีลักษณะเป็นธรรมชาติมากที่สุด 

      เส้นสีน้ำเงินเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวละคร ในภาพแมวมีทิศทางการเคลื่อนที่ 108 องศา ทิศทางการเคลื่อนที่ที่ระบุในโปรแกรม Scratch เช่น

0   องศาจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปด้านบน
90  องศาจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางขวา
-90  องศาจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางซ้าย
180 องศาจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปด้านล่าง 

      การหมุนของตัวละคร ถ้าค่าเป็นบวก จะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกา ถ้าค่าเป็นลบจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา เช่น -180 มีทิศทางการเคลื่อนที่ไปด้านล่างเหมือนกับทิศ 180 องศา แต่เป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ตัวอย่าง การระบุทิศทางของตัวละครในโปรแกรม Scratch


เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง แก้ไขตัวละคร ชุดตัวละครและพื้นหลัง

เครื่องมือ ชื่อ หน้าที่
ฺBrust(พู่กัน) วาดหรือระบาย
Line(เส้นตรง) วาดเส้นตรง
Rectangle(สี่เหลี่ยม) วาดภาพสี่เหลี่ยม
Ellipse(วง่กลม/วงรี) วาดภาพวงกลมหรือวงรี
Text(ข้อความ) เขียนข้อความ
Fill with color(ถังเทสี) เทสี
Erase(ยางลบ) ลบ โดยบริเวณที่ถูกลบจะโปร่งแสง
Select(เลือกพื้นที่) กำหนดพื้นที่ทำงาน
Select and duplicate(ตราประทับ) ทำซ้ำวัตถุ
Pick up color(หลอดหยด) เลือกสีพื้นหน้า
สีปัจจุบัน สีพื้นหน้ากับสีพื้นหลัง
จานสี เปลี่ยนจานสีเป็นจานสีแบบต่อเนื่อง
กำหนดศูนย์กลางภาพ กำหนดตำแหน่งในรูปให้เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุน
ย่อขยายพื้นที่วาดภาพ ขยายหรือย่อพื้นที่วาดภาพ
  ย่อขยายภาพ เปลี่ยนขขนาดภาพ
กลับภาพ กลับภาพ
ล้าง ลบภาพทั้งหมด
นำเข้า นำภาพจาก Library มาใส่ในพื้นที่วาดภาพ
นำเข้า นำภาพจากไฟล์มาใส่ในพื้นที่วาดภาพ
ยกเลิก ยกเลิกสิ่งที่เพิ่งทำไป
ทำซ้ำ นำสิ่งที่เพิ่งยกเลิกไปกลับมาตัวอย่างวิดีโอ การนำเข้า การสร้างตัวละครและพื้นหลัง

 

วิดีโอตัวอย่าง ฉากและตัวละคร

 เรามาทำใบงานกันเถอะ 

Visitors: 70,274