แนะนำการใช้บทเรียน

ขั้นตอน/วิธีการเรียนผ่านบทเรียนบนเว็บ
1. ศึกษาคู่มือการใช้งานบทเรียนบนเว็บ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บทเรียน
2. สมัครสมาชิกเพื่อสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละหน่วย
**หากไม่สมัครสมาชิกจะสามารถศึกษาบทเรียนได้ แต่เมนูแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนจะไม่แสดง**
3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน
4. ศึกษาบทเรียนบนเว็บ ให้ครบทุกบทเรียน พร้อมทำใบงาน เพื่อประเมินตนเองและฝึกปฏิบัติ
5. หากไม่เข้าใจบทเรียน สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน เพื่อทบทวนบทเรียนได้อีกครั้ง
6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน
7. บทเรียนบนเว็บ มีความยืดหยุ่นในเรื่องของสถานที่และเวลา นักเรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ
เนื้อหาบทเรียน มีดังนี้
     เมื่อคลิกจะปรากฏรายละเอียดด้านล่าง ให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้
8. หากข้อหัวใดที่ผู้เรียนเรียนแล้วไม่เข้าใจสามารถติดต่อผู้สอนได้ทางอีเมล์  krupunjarat@gmail.com
  หรือ facebook : https://www.facebook.com/krujub.punjarat  ได้
 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานบทเรียนบนเว็บ 
Visitors: 70,274