โปรแกรม Scratch

     การโปรแกรม  หมายถึง การสร้างชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
     Scratch เป็นภาษา คอมพิวเตอร์ที่มีคำสั่งสำหรับสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว การจำลองทางวิทยาศาสตร์ นิทาน เกม ดนตรี ศิลปะ สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ การโปรแกรมภาษา Scratch จะใช้บล็อกคำสั่งมาวางต่อกันแทนการพิมพ์คำสั่ง มีตัวละครและฉากที่ใช้สร้างเรื่องราวต่างๆ จึงเหมาะกับการสอนเขียนโปรแกรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีระบบและการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ http://scratch.mit.edu/ ได้อีกด้วย
     ชิ้นงานในโปรแกรม Scratch เรียกว่าโปรเจกต์ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ เวที (Stage) ตัวละคร (Sprite) และสคริปต์ (Script) โดยแต่ละส่วนเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กันและทำงานไปพร้อมๆ กัน
     การสร้างโปรเจกต์ทำได้โดยการเขียนสคริปต์ (ชุดคำสั่ง) ซึ่งใช้การลากวางบล็อก (คำสั่ง) เรียงต่อกันเพื่อสั่งตัวละคร ณ ตำแหน่งต่างๆ บนเวทีให้ทำงานต่างๆ
     คำสั่งพื้นฐานที่สั่งให้ตัวละครเคลื่อนไหว แสดงออก ควบคุมขั้นตอนการทำงานของคำสั่ง จะใช้กลุ่มบล็อก Motion, Looks และ Control ตามลำดับ
     การบันทึกโปรเจกต์เพื่อเก็บไว้ใช้งานหรือแก้ไข สามารถทำได้โดยคลิกเมนู File->Save หรือ Save As โปรเจกต์จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราเลือก

Visitors: 70,272