เริ่มต้นกับ Scratch

ลำดับ

เรื่อง

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เวลา(ชั่วโมง)

1

โปรแกรม Scratch

 

1. อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์

2. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

 

1. ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch

3. การกำหนดค่าในบล็อกของโปรแกรม Scratch

4. บันทึกโปรเจกต์

1. บอกหลักการโปรแกรมเบื้องต้นได้

2. บอกส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch

3. ใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นและการกำหนดค่าในบล็อกของโปรแกรม Scratch

4. บันทึกโปรเจกต์ได้

2

2

เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

การเขียนสคริปต์ให้ตัวละครเคลื่อนที่

1. เขียนสคริปต์ด้วยกลุ่มบล็อก Motion

2. เขียนสคริปต์ให้ตัวละครเคลื่อนที่ด้วยกลุ่มบล็อก Motion เช่น บล็อก move, If on edge bounce

2

3

พื้นหลังและตัวละคร

 

ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

1. การเพิ่มตัวละครใหม่และส่งออกชุดตัวละครออกไปเป็นไฟล์

2. การเพิ่มและสลับฉาก

3. การย้ายตัวละครไปยังตำแหน่งที่ระบุ

4. การบอกตำแหน่งใดๆ บนเวที และรูปแบบการหมุนตัวละคร

5. การลบตัวละครและฉาก

1. เพิ่มและสร้างตัวละครใหม่ Paint new sprite และ save to local file ตัวละครออกไปเป็นไฟล์

2. เพิ่มและสลับฉากด้วยบล็อก next backdrop และ switch backdrop to ในกลุ่มบล็อก Looks

3. ย้ายตัวละครไปยังตำแหน่งที่ระบุ

4. ระบุตำแหน่งด้วยค่า (x,y) และรูปแบบการหมุนของตัวละคร

5. ลบตัวละครและฉาก

2

4

เปลี่ยนสี แปลงร่าง

 

ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

1. การเขียนสคริปต์ด้วยกลุ่มบล็อก Looks

2. การเปลี่ยนชุดตัวละครเพื่อให้มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว

1. เขียนสคริปต์ด้วยกลุ่มบล็อก Looks

2. เปลี่ยนชุดตัวละครเพื่อให้มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยกลุ่มบล็อก Looks เช่น บล็อก Next costume

2

5

การสั่งงานแบบวนซ้ำ

 

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2.  ใช้โครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ

 

การเขียนสคริปต์สั่งงานแบบวนซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด และวนซ้ำไม่รู้จบ

 

 

เขียนสคริปต์สั่งงานแบบวนซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด และวนซ้ำไม่รู้จบ

2

Visitors: 70,274